فارسی هفتم دوره اول متوسطه

حجم فایل : 450.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی هفتم
دوره اول متوسطه

ویژگی های فعلی :

1)فعلها، درباره انجام کار توضیح می دهند
2)زمان بندی دارند
3)شخص و شما ردارند زمانبندی فعلها :
گذشته 2) حال 3 )آینده
 
گذشته: درباره ی کاری توضیح می دهد که در زمان گذشته ، انجام شده است . دیروز:نوشت
 
حال : درباره ی کاری توضیح می دهد که در زمان حال، انجام شده است . امروز : می نویسد .
 
آینده : درباره ی کاری توضیح می دهد که در زمان آینده، انجام شده است . فردا : خواهد نوشت
 
   
گذشته( ماضی)
درباره ی کاری توضیح می دهد که در زمان گذشته ، انجام شده است .
دیروز:نوشت
همه فعلهایی که درباره ی زمان گذشته ، توضیح می دهند
دارای بن ماضی، هستند. *بن ماضی
برای ساختن انواع ماضی به بن ماضی نیاز داریم :
روش به دست آوردن بن ماضی :
از دو راه می توان بن ماضی را به دست آورد ؛
از راه مصدر سازی 2)سوم شخص مفرد ماضی ساده سپس (ن) را از آخر آن حذف می کنیم ،کلمه ای که باقی می ماند بن ماضی است .
خوردن= خورد نوشتن = نوشت
خواندن= خواند نشستن: نشست
مصدر سازی :
هرگاه بخواهیم بن ماضی فعلی را به دست آوریم ابتدا از کلمه ،کارش را سوال می کنیم که در این صورت آخر کلمه به (َن) می رسد :
رفتیم : کارش چیست؟ خوردن / می نویسید: کارش چیست ؟ نوشتن ازویژگیهای دیگر فعل : دارا بودن شخص و شمار است
منظور از شخص :
این است که فعل جمله را گوینده ، شنونده ، و یا شخص دیگری انجام می دهد
به این جملات توجه کنید :
من به کتابخانه رفتم .
ما در بازار ، آقای امیری را دیدیم.
تو از فرصت های خوب استفاده می کنی .
شما بسیار خوب بازی کردید .
او حقیقت را گفت .
آنها به مشهد مسافرت کردند. درجمله اول فعل" رفتن" را من انجام می دهم
درجمله دوم فعل "دیدن" را ما انجام می دهیم .
در جمله سوم و چهارم، شنونده این کار ، بازی کردن را ، انجام می دهد .
دراین صورت ، فعل دوم شخص است.
 
در جمله های پنجم و ششم ، شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده ، کاررا انجام می دهد در این صورت فعل به سوم شخص اشاره دارد. تمرین:
پایان...